Vrij vaak heb ik gezien dat mensen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit, lieve en intelligente mensen, zich afhouden van de politiek. Ze zijn van mening dat je niet spiritueel kunt zijn en je met politiek bezighouden. Politiek wordt beschreven als een ‘giftig machtsspel’. Hoewel hier als je het mij vraagt zeker wat in zit, ligt de oplossing hem zeker niet in het ons dan maar volledig afzijdig proberen te houden van het politieke systeem. Ideeën als ‘het heeft allemaal geen zin meer, ik ga niet stemmen en bijdragen aan het systeem, het is allemaal hetzelfde’ maken het alleen maar erger. In dit artikel wordt uitgelegd waarom.

Politiek gaat over het maken van keuzes. Keuzes die ons allemaal aangaan. Het politieke systeem is een overleg orgaan – of is dit in het beste geval. Het is een overleg orgaan dat het maken van keuzes die het collectief aangaan moet vergemakkelijken. Bij voorkeur is het als een democratische raad van wijze mensen met een grote verscheiden aan achtergronden. Overleg over collectieve keuzes is nodig. Enkel bij een helemaal op universele liefde afgestemde soort, is ieders handelen automatisch op elkaar afgestemd en is overleg overbodig. Dit is bij de mensheid momenteel helaas niet het geval en tot die tijd dat het wel het geval is, is overleg nodig. Natuurlijk kan er wel nagedacht worden over wat voor soort politiek systeem – overleg orgaan – het meest handig is bij het maken van collectieve keuzes. Wellicht is wat meer directe invloed van mensen op collectieve besluitvorming wenselijk bijvoorbeeld doormiddel van referenda. Dit verreist wel dat mensen zich meer verdiepen in wat er speelt om tot een goede besluitvorming te kunnen komen. In veel gevallen is het hebben van goede volkvertegenwoordigers die als werk hebben om tot goede collectieve besluitvorming te komen handiger, als je het mij vraagt. Je niet kunnen vinden in het huidige systeem is eerder een reden om alternatieven te presenteren dan om je ervan afzijdig te houden. Vaak zijn de keuzes die gemaakt worden binnen politieke systemen niet de meest liefdevolle (en voor de duidelijkheid, dat is een understatement). Keuzes die gemaakt worden, zijn helaas vaak niet mens-, dier- en milieuvriendelijk! Helaas voor iedere aardbewoner!

Hoewel je wel zou kunnen stellen dat er geen perfecte politieke partij is, zijn er toch wel degelijk partijen die geven om het welzijn van de mensheid als geheel en dat van dieren en het milieu. Dit dienen we te erkennen! Dit is geen ‘oordelen’ in de negatieve zin van het woord. Er is hier sprake van het gebruik maken van ons onderscheidingsvermogen!

Om te erkennen dat sommige partijen meer mens-, dier- en milieuvriendelijk zijn, hoeven we geen andere partijen te veroordelen. We erkennen gewoon het gedachtegoed van partijen. We gaan met ons hart en verstand na wat van wezenlijk belang is. We bekijken partijprogramma’s dus vanuit een holistisch perspectief en rekening houdende met de intrinsieke waarde van mensen. Vervolgens maken we onze keuze. Welke partij maakt keuzes die naar jouw idee het welzijn van de aarde het meest ten goede komen? Het is aan te raden op die partij te stemmen. Wanneer we niet stemmen, zal een partij waar we het al helemaal niet mee eens zijn relatief groter worden. Het is een rekensommetje.

Stel er zijn 3 partijen en 10 zetels te verdelen. Eén partij geeft geen snars om het milieu en om het welzijn van dieren. Deze partij geeft slechts om de welvaart van een selecte groep mensen. Dan zijn er nog 2 partijen die best wel geven om het welzijn van mensen, dieren en hoe het de aarde als geheel vergaat. Als er 100 mensen mogen stemmen en 50 mensen stemmen op de partij die geen snars om het milieu en het welzijn van dieren geeft – slechts om de welvaart van enkelen – en de andere 50 mensen stemmen niet omdat ze de andere 2 partijen niet goed genoeg vinden, wat denk je dat er dan gebeurt? Wat er gebeurt is dat alle 10 zetels gaan naar deze absoluut niet mens-, dier- en natuurwaardige partij! Waar er een 50/50 beleid gevoerd had kunnen worden, iets dat tussen vreselijk en redelijk in ligt, wordt er nu een vreselijk beleid gevoerd! Je van politiek af proberen te houden wilt niet zeggen dat je los komt te staan van de aarde en de vele negatieve effecten die onnadenkende politiek op de aarde kan hebben.

Hoop je dat het systeem instort als maar genoeg mensen niet gaan stemmen? Hoe groot is die kans? Is de kans niet veel groter dat wanneer mensen die het wel goed voort hebben met mensen, dieren en het milieu niet stemmen, mensen die wat meer onnadenkend zijn (of op een valse manier nadenkend wat eigenlijk ook onnadenkend is) de macht grijpen? Ja!

Wanneer de meest mens-, dier- en milieu onvriendelijke partijen stemmen krijgen, zullen deze hun invloed op een manier gebruiken die de democratie om zeep zou kunnen helpen. Denk aan de media aandacht alleen al! Wat gebeurt er als vreedzame burgers niet stemmen? Mensen die een relatief vredige spreekbuis zouden zijn, worden niet verkozen. En mensen die geen vredige intenties hebben, krijgen meer de ruimte. Ze krijgen in grotere getalen een spreekbuis waarmee ze de massa kunnen beïnvloeden.

Misschien heb je, ondanks dat je dit verstandelijk begrijpt, toch het gevoel dat het niet juist is om te stemmen. Misschien denk je ‘maar al die politici die opkomen voor een meer mens-, dier- milieuvriendelijke samenleving zijn zo fel! Dat spreekt me niet aan!’ Bedenk dat alsjeblieft dat er mensenlevens op het spel staan.

Stel je voor de aarde is als een flatgebouw dat door klimaatverandering en sociale ongelijkheid in brand staat, zoals blijkt uit veel wetenschappelijk onderzoeken en zoals je waarschijnlijk ook kunt opmaken uit je eigen waarneming. Ga je dan zeggen, ik ga niet stemmen op politici die op een wat felle manier vanuit de liefde in hun hart commentaar geven op andere politici die niet werkelijk hun best doen om sociale en klimaatproblematiek op te lossen? Onthoud alsjeblieft: mensenlevens staan op het spel!

Sommige mensen zeggen het gevoel te hebben dat door te stemmen ze ‘hun kracht weggeven’. Is het zo dat je je kracht weggeeft als je stemt? Als je stemt op iemand die opkomt voor het welzijn van mensen, dieren en de natuur, geef je dan je kracht weg? Of bekrachtig je iemand om het goede te kunnen doen en bekrachtig je daarmee ook jezelf?

Het is zeker belangrijk om ook naar je gevoel te luisteren. Je innerlijke Stem kan tot je spreken door je gevoel. Inspireert deze Stem je om niet te stemmen? Als dit werkelijk zo is dan ben ik de eerste die zegt het te volgen. Volg altijd je innerlijke Stem zou ik zeggen. Maar misschien wil je het volgende overwegen: zou het zo kunnen zijn dat je gevoel verkeerd interpreteert? Misschien wordt je niet geïnspireerd om niet te stemmen, maar meer in het algemeen om je te onthechten van het resultaat. Wat ermee samenhangt: misschien is het wat om te overwegen of je niet te veel eisend bent naar sommige politici. Niet dat ze niet verantwoordelijk gehouden dienen te worden voor hun daden (waar we als burgers alert op dienen te zijn als we de democratie in stand willen houden en willen verbeteren) maar dat je beseft dat het ook mensen zijn met hun onvolkomenheden. Wie is er perfect?

Als ik niet genoeg onthechtheid zou ervaren m.b.t. politiek dan zou ik me er slecht over voelen me ermee bezig te houden. Ik zou me er dan teveel door laten meeslepen. Dat is nu niet wat ik ervaar als ik ga stemmen. Je hoort misschien wel dat mensen zich helemaal vredig voelen als ze hebben besloten niet te stemmen. Het voelen van vrede is natuurlijk mooi. Het soort vrede dat in zo’n situatie wordt ervaren lijkt te gaan over transcendentie en niet over transformatie. Bij transcendentie overstijgen we het wereldse. Dit is relevant maar er is ook transformatie nodig. We hebben positieve energie nodig in het systeem om de negatieve energie op te lossen. Verkiezingen zijn een gelegenheid om (relatief) positieve energie toegang te geven tot het politieke systeem in de vorm van volksvertegenwoordigers met het hart op de juiste plek.

We dienen bewust te stemmen! Niet vanuit wanhoop maar vanuit een diep vertrouwen in de Liefde. Met hart en verstand.

We dienen te onthouden wat er in Duitsland gebeurde in de 20e eeuw. Hitler werd democratisch gekozen en veranderde Duitsland in een dictatuur. Mensen die het goede voort hebben met anderen, kijken vaak ‘braaf’ toe hoe dit soort dingen gebeuren. Maar is dit juist? Doen we er niet goed aan om op een vreedzame wijze van ons te laten horen? Eén stem kan een verschil maken. Of een partij wel of niet een zetel extra krijg kan afhangen van een paar honderd stemmen. Zeg maar een straat. En één zetel kan bij stemmingen in bijvoorbeeld de 2e kamer het verschil maken.

Spiritualiteit over het – steeds meer – leven in overeenstemming met de Ziel. Met onze essentie die Liefde is. Hierbij past dus een mens-, dier- en milieuvriendelijke lifestyle. Als we een dergelijke lifestyle willen hebben, doen we er beter aan het politieke systeem niet te negeren.

Het is denk ik goed om te mediteren en zo mogelijk regelmatig biologisch voedsel te eten. Als je hier ook een voorstander van bent, maar niet wat met politiek hebt, dan is het goed om je te bedenken of je zou willen dat al het voedsel dat verkrijgbaar is genetisch gemanipuleerd is (of niet te onderscheiden van voeding die dat niet is.) Nog een vraag: zou je tijdens het mediteren vervuilde lucht willen inademen? Dit zijn zaken die mede bepaald worden door politiek beleid. Kiezen we politici die banken en grote multinationals een hand boven het hoofd houden? Of politici die dat niet doen? Nogmaals, ik zeg niet dat er perfecte politici zijn, maar het klopt gewoon niet als er gezegd wordt dat ze echt allemaal hetzelfde zijn qua houding!

In de documentaire “Requiem for the American Dream” laat Noam Chomsky weten dat er in de jaren 60 sprake was van een democratiseringsgolf. Het bedrijfsleven stelde vast dat ze haar macht op de samenleving verloor en begon in de jaren 70 een tegenbeweging…stelt hij.

Ik zeg niet dat je je met politiek zou moeten bezighouden als dat diep in je hart niet juist voelt. Wel dat het verstandig is het idee los te laten dat het ‘allemaal geen zin heeft’. Wat zou het mooi zijn als met de verkiezingen iedereen zich verdiept in wat de verschillende partijen zeggen, daar wat over nadenkt en vervolgens stemt.

Mensen die zich met spiritualiteit bezighouden, gaan vaak uit van een holistisch wereldbeeld. Alles hangt met alles samen. Politiek is hier geen uitzondering op. Als je doet alsof dit wel zo is, dan is je wereldbeeld niet werkelijk holistisch. Zoals eerder al aangegeven is het niet zo dat als je je niet met politiek bezighoudt, politieke keuzes geen invloed op je hebben. Alles hangt met elkaar samen, politiek heeft invloed op alle aspecten van de samenleving.

Vaak wordt er door spiritueel geïnteresseerde mensen als argument gegeven dat we alleen maar onze geest hoeven te veranderen om de wereld te veranderen en dus niks met politiek hoeven te doen. We dienen denk ik eens goed na te denken over wat het inhoudt om onze geest te veranderen. Het wilt zeggen dat we onze kijk op dingen veranderen wat rechtstreeks samenhangt met onze subtiele levensenergie. Het is een kwestie van vergeving: van het loslaten van gedachten en ideeën van angst, haat, schuld, woede en verdriet. Dit is waar transformatie over gaat.

De meeste mensen zullen erkennen dat het hierbij behulpzaam is om gezond te eten en bijvoorbeeld yoga te doen. Zo beïnvloedt wat we met ons fysieke lichaam doen onze energie – onze geest. Goed voor ons lichaam zorgen, wil ook zeggen dat we goed voor de aarde dienen te zorgen. Onze lichaam maakt deel uit van de biosfeer van de aarde. Als we willen dat het de aarde goed zal vergaan, dan doen we er goed aan om ons niet afzijdig te houden van de politiek.

Soms hebben mensen die zich met spiritualiteit bezighouden het idee dat ze alleen maar ‘op een stoel hoeven te zitten en te mediteren/visualiseren’ om de wereld te veranderen. Hoewel het belang van meditatie maar beter onderkend dient te worden, is het niet het enige is dat nodig is. Meditatie helpt om onze geest op te ruimen. Als we onze woonkamer opgeruimd willen zien, dan komt daar handelen bij kijken. Denken dat we op het niveau van de wereld niets hoeven te doen om haar te veranderen is wat het populaire spiritueel psychologische leerboek Een cursus in wonderen ‘niveauverwarring’ noemt. We dienen te erkennen dat werkelijke veranderingen op het niveau van de denkgeest plaatsvinden, maar dat wilt niet zeggen dat handelen niet van belang kan zijn in bepaalde situaties.

Op Zielsniveau zijn we altijd veilig. Hoe meer we het Licht van dit niveau toestaan, hoe meer we in staat zijn vrede te ervaren ongeacht wat er in de wereld gebeurt. Het einddoel is om altijd vrede te kunnen ervaren ongeacht wat er zich allemaal op een werelds vlak schijnt af te spelen.

Toch is het zoals eerder omschreven onverstandig om het fysieke niveau te ontkennen – ook al is het geen Ultieme Waarheid. Op werelds niveau kunnen niet mens-, dier- en milieuvriendelijke politieke keuzes gevaarlijke gevolgen hebben. Overal kan echter van geleerd worden, van negatieve en van positieve gebeurtenissen.

Wanneer er een beleid wordt gevoerd dat niet de mensheid als geheel ten goede komt, een beleid dat niet goed is voor de planeet als geheel, dan is dat geen reden om ons voortaan maar afzijdig te houden van politiek. Naast de kernles te vergeven, het loslaten van angst, verdriet, schuld, woede etc. is de les wellicht om ons niet afzijdig te houden van de politiek.

We dienen ons actief (ieder op zijn of haar manier) in te zetten voor een meer mens-, dier- en milieuvriendelijke wereld. Als we kunnen stemmen zouden we daar gebruik van dienen te maken. We dienen ons allemaal in te zetten voor een leefbare planeet! Voor ons en alle generaties die na ons komen.

Vroeg of laat zal er dan een generatie zijn voor wie oorlog, vervuiling, armoede en hongersnood voorgoed verleden tijd is. In vrede zal de wereld zich dan verder ontwikkelen en vroeg of laat zal deze wereld opgaan in Licht. Dat is wat ik zelf in ieder geval geloof. Ze zal ophouden schijnen te bestaan. Het is het einde van de illusie waar onder andere in het Boeddhisme en Hindoeïsme over gesproken wordt. Er rest dan nog enkel de ervaring van Liefde.

De Liefde is hier al. Laat haar toe en handel vanuit haar. Laat de Liefde stralen. Wegstralen alle verdriet en pijn. Totdat de wereld stopt te schijnen te bestaan. Dan is handelen niet meer nodig. Dan is er slechts de ervaring van grenzeloos Zijn.

Tot die tijd dienen we toe te staan dat de Liefde ons als instrument gebruikt. ‘Gebruik mijn handen, gebruik mijn voeten, gebruik mijn, ogen, oren en tong. Gebruik mijn hele verstand.’ Als er iemand in het water ligt die niet kan zwemmen en jij kan wel zwemmen, dan is er een grote kans dat je diegene niet laat verdrinken. Niet stemmen en toestaan dat politiek op deze manier minder mens-, dier- en milieuvriendelijk wordt, is als het laten verdrinken van mensen… We dienen schuld los te laten en zoveel mogelijk te handelen vanuit de Liefde die diep in ons hart te vinden is. We dienen onze verantwoordelijkheid te nemen in vreugde.

Gok je op het instorten van kwade systemen? Als we niet stemmen is er een grote kans dat het democratische systeem niet instort maar een kwade dictatuur wordt. Hitlers regime stortte in – met veel geweld – nadat veel ellende was veroorzaakt. Door met hart en verstand te stemmen kunnen we in elk geval gedeeltelijk voorkomen dat ziekelijke dictaturen ontstaan. En hoeveel moeite kost het om eens in de paar jaar (of maanden) wel overdacht naar een stemhokje te gaan? Niet veel waarschijnlijk.

Er is een weg van maatschappelijke transformatie met behulp van het bewust stemmen (naast andere vormen van maatschappelijke betrokkenheid). Persoonlijke transformatie betekent naast het transformeren van gedachten en gevoelens ook een transformatie van je handelen. Is het niet beter zodanig te handelen dat je de kans vergroot in een vreedzame samenleving te leven met een democratisch systeem in plaats van in een gewelddadige dictatuur? Groei je niet liever in een omgeving waarin je spiritualiteit getolereerd wordt in plaats van dat je ‘als heks op de brandstapel wordt gegooid’ als je je ermee bezig houdt?  Groei je niet liever door vreugde dan door pijn?

Als je denkt dat niet stemmen het juiste is om te doen dan hebben de grote onethische bedrijven je waar ze je willen, laat spiritueel schrijfster en activiste (en hopelijk in 2020 de eerste vrouwelijke president van de U.S) Marianne Williamson weten. En ‘cynisme is een excuus om niet te helpen’, aldus Williamson.

Veranderingen zijn mogelijk. De slavernij werd (voor een groot deel) afgeschaft. Verschillende positieve maatschappelijke veranderingen zoals stemrecht voor vrouwen en betere rechten voor zwarte mensen hebben plaatsgevonden. Ieder kan een bijdrage leveren op zijn/haar manier door te zeggen: Dat ik de Liefde mag dienen tot het moment komt dat ik in haar opga en ieder in de Liefde verkerende tot mij trek.

‘Deze wonderen en grotere zullen jullie verrichten’ zei Jezus (Johannes 14:12). Wat een wonder werkelijk is, dat is een omschakeling van angst naar Liefde. We denken, spreken en handelen niet langer vanuit angst maar vanuit Liefde. Dat wonderen mogen geschieden. Dat we iedereen vanuit een staat van vrede tot de vrede mogen trekken.

‘Samen zullen we verdwijnen in de Tegenwoordigheid achter de sluier, om niet verloren te zijn maar gevonden…’ (Een cursus in wonderen H 19.19.1.)

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2019

Lees hier als je wilt meer van mijn columns over spiritualiteit, gezondheid en duurzaamheid!

Als een van mijn columns je aanspreekt, dan zal mijn boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals mijn dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’