• IDENTITEIT

Marlon Wong-Sioe te contacten via info@marlonwongsioe.com

  • DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN

Persoonlijke gegevens die verwerkt worden betreffen bij inschrijving voor de nieuwsbrief opgestuurde en via de eigen mail bevestigde namen en mailadressen. Deze zullen mogelijk gebruikt worden voor de verzending van nieuwsbrieven. Deze kunnen onder andere gaan over activiteiten die Marlon Wong-Sioe onderneemt en zijn producten. 

  • RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U behoud te allen tijde het recht op wijziging of verwijdering van naam en mailadres. Dit is onder andere mogelijk (meest makkelijke optie) door op de link te klikken onderaan elke verzonden nieuwsbrief. 

  • BEVEILIGING

Naam en mailadres worden opgeslagen op een online plaats die met wachtwoord beveiligd is.

  • DE ONTVANGERS

Marlon Wong-Sioe deelt toegang tot de opslagplaats van uw contactgegevens enkel met de webbeheerder(s).

  • LEEFTIJD

Personen onder de 16 dienen voor inschrijving toestemming te hebben van een ouder of iemand met ouderlijk gezag. 

  • VERWERKING BUITEN DE EU

Momenteel vindt verwerking van persoonsgegevens alleen binnen de EU plaats. Het is niet uitgesloten dat deze in te toekomst ook buiten de EU verwerkt zullen worden.

  • DE BEWAARTERMIJNEN

Tenzij er een verzoek is om verwijdering door de eigenaar van het mailadres zullen persoonsgegevens wellicht bewaard worden zolang deze nuttig worden geacht voor de verspreiding van de filosofie en/of producten van Marlon Wong-Sioe.

  • PROFILEREN

Verzonden nieuwsbrieven zullen o.a. gaan over activiteiten en producten van Malron Wong-Sioe waaronder Een spirituele samenleving:een gids om mens-, dier en milieuvriendelijk samen te leven.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2019

Opzeggen: uitschrijven voor de nieuwsbrief kan ieder gewenst moment via de daarvoor bestemde link in elke nieuwsbrief.