EEN SPIRITUELE SAMENLEVING:

Het is onze taak een samenleving te creëren met een Liefdevolle grondslag

We dienen er alles aan te doen om een samenleving te creëren met een Liefdevolle grondslag. Het actief aanmoedigen van een Liefdevolle grondslag voor de samenleving kan haaks lijken te staan op het idee dat iedereen recht heeft op zijn eigen visie en uniciteit. In feite is een Liefdevolle grondslag echter een voorwaarde voor het kunnen bestaan van ieders persoonlijke levensvisie en uniciteit. In Liefde is er ruimte voor ieders persoonlijke uniekheid. Wanneer er wordt uitgegaan van angst en haat is deze grondslag er niet en geven mensen elkaar niet de ruimte om te groeien.

Dingen worden altijd gedaan vanuit een grondslag – of dit nou beseft wordt of niet. Hoe meer deze grondslag er één van Liefde is, hoe meer ruimte er is voor ieders uniciteit, pracht en schoonheid. Het idee dat iedereen succesvol kan zijn in deze maatschappij als je maar hard werkt, is vaak een loze uitspraak.

Ten eerste kan het door iemands omstandigheden heel lastig zijn om zich volledig voor iets in te zetten. Ten tweede is het nog maar de vraag of datgene wat een individu als succes beschouwt ook zo wordt gezien door de maatschappij. Misschien ziet iemand een pacifistisch leven als een succesvol leven terwijl de samenleving rijke wapenhandelaren als succesvol ziet, hoewel deze de hele samenleving schade toebrengen. Misschien spreekt een individu van succes als hij of zij een prachtig schilderij maakt, waar anderen de waarde niet van inzien. Deze maatschappij spreekt vaak enkel van succes als er veel geld wordt verdiend. Alsof we niet succesvol kunnen zijn zonder geld te verdienen.

De maatschappij waarin we geacht worden succes te hebben, is er vaak een waarin succes wordt afgemeten aan hoeveel geld er binnenkomt – ongeacht of dit geld wel op een liefdevolle wijze wordt verdiend. Mensen worden in veel gevallen als het ware gedwongen mee te doen in een kunstmatig systeem om te kunnen overleven. Het is vaak nodig mee te doen in een kunstmatig systeem om waardering te ontvangen. Dit is niet erg liefdevol te noemen. Wat we nodig hebben zijn systemen waarin Liefde de grondslag is. (…) 

Bron: Een Spirituele Samenleving: Een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven. p. 200 – 201

Wat is spiritualiteit? 

Het woord spiritualiteit associeer ik in eerste instantie met Liefde. Het is de levende ervaring verbonden te zijn met de Universele Liefde die overal en altijd aanwezig is. Het is het besef deze Liefde te Zijn en het streven om deze Liefde steeds meer te ervaren en ervanuit te handelen. Het is een besef dat deze Liefde die je Bent altijd stralend is. Wanneer ik het heb over spiritualiteit kan ik het hebben over de Liefde zelf, het ervaren hiervan, maar dus ook over het ernaar streven deze Liefde te ervaren. Wat ik er precies mee bedoel zal blijken uit de context. Soms kan het woord dus verwijzen naar Liefde in absolute zin. Het kan verwijzen naar het ervaren van Liefde en naar het streven naar de ervaring van Liefde. Het ervaren van Liefde en het ernaar streven hoeven elkaar uiteraard niet uit te (…).

Bron: ‘Een Spirituele Samenleving: Een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ p. 23

Spiritualiteit en seksualiteit

Spiritualiteit kan beschreven worden als het ontdekken van je Ziel. Wat voor seksuele voorkeur je hebt, maakt niet uit. Geen enkele seksuele voorkeur staat Liefde in de weg. Als man kan je net zo goed verliefd worden op een man en de ander met respect behandelen, als een man en een vrouw verliefd kunnen worden en elkaar met respect behandelen. Hetzelfde geldt uiteraard voor twee vrouwen.

(…)

Waar er sprake is van een goede relatie is er een harmonieuze energie-uitwisseling. Dit is tussen twee mannen en twee vrouwen net zo goed mogelijk als tussen een man en een vrouw. Twee mannen kunnen net zo goed van elkaar houden als een man en een vrouw of een vrouw en een vrouw. Als twee mensen samen een gelijkwaardige relatie hebben, elkaar niet schaden en gelukkig zijn, wat zou hen er dan van moeten weerhouden om bij elkaar te zijn? God zeker niet; want alles wat God wil, is dat we gelukkig zijn.

Bron: ‘Een Spirituele Samenleving: Een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ p. 147

Religare, religere…verbinden, herinneren

Er wordt vaak gesteld dat religie van het woord religare komt, wat ‘verbinden’ betekent. In deze zin zou je religie dus kunnen zien als het je verbinden met je medemens en met het Goddelijke. Sommige mensen zeggen dat het woord religie van het woord religere komt, wat ‘herinneren’ betekent. Het doel van religie zou je, hiervan uitgaande, ook kunnen omschrijven als het herinneren van ‘het Goddelijke’. Religies hebben door de tijden heen geïnspireerd tot het vergeven en goed behandelen van jezelf en de ander. Religies zijn helaas ook vaak de ‘oorzaak’ geweest van vreselijke conflicten. (…)

Bron: ‘Een Spirituele Samenleving: Een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ p. 192

Spirituele politiek pakt de oorzaak van problemen aan

Spirituele politiek houdt zich bovenal bezig met het bestrijden van de oorzaak van problemen, in plaats alleen met het bestrijden van de uiterlijke gevolgen ervan. Als er bijvoorbeeld sprake is van geweld, dan wordt er gekeken naar de oorzaken (…)

Een Spirituele Samenleving: Een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te levenp. p. 218

Bruto Nationaal Geluk

Spirituele politiek streeft niet zozeer naar een zo hoog mogelijk Bruto Nationaal Product (BNP), maar eerder naar een zo hoog mogelijk Bruto Nationaal Geluk (BNG)! Bruto Nationaal Geluk is een concept afkomstig uit Bhutan. Het betreft een maatstaf die niet enkel rekening houdt met economische vooruitgang. Het stelt vooruitgang vast aan de hand van negen dimensies. Het betreft (…)

Bron: ‘Een Spirituele Samenleving: Een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ p. 230

Het helpen van leerlingen om zich nuttig te maken in de samenleving op een manier die hen gelukkig maakt!

School heeft zin in de mate dat het leerlingen helpt zich nuttig te maken in de maatschappij op een manier die hen gelukkig maakt! Hiervoor is het nodig dat er aandacht is voor ieders unieke talenten. Einstein zei: “Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om een boom te beklimmen zal deze zich de rest van zijn leven dom voelen.”

Leraren zouden leerlingen moeten ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit zou moeten gebeuren, ongeacht of deze ontwikkeling nou overeenstemt met maatschappelijke waarden en maatstaven of niet. Zolang de leerling zichzelf en anderen maar niet schaadt en er blijk van geeft gelukkig te zijn is het goed. Een voordeel van een samenleving waarin ieder individu wat bijdraagt op een manier die hem of haar gelukkig maakt, is dat de bijdrage die wordt geleverd maximaal is. Datgene waar iemand gelukkig van wordt, hangt sterk samen met datgene waar iemand (…)

Bron: ‘Een Spirituele Samenleving: Een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ p. 237 – 238

Een integrale gezondheidszorg

Wat zou het goed zijn als we een spirituele gezondheidszorg zouden hebben. Een gezondheidszorg die integraal is. Een gezondheidszorg waarin zowel plaats is voor reguliere geneeswijzen als geneeswijzen die vandaag de dag bekend staan onder de naam alternatieve geneeswijzen. Een spirituele gezondheidszorg is een gezondheidszorg waar deze geneeskundige systemen elkaar aanvullen en zo één geneeskundig systeem vormen dat mensen optimaal van dienst is in het helpen op peil houden en zo nodig herstellen van hun gezondheid. Het is een zorg waarin de energie van de Bron bewust wordt (…)

Bron: ‘Een Spirituele Samenleving: Een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’  p. 261

We kunnen als mensen niet los leven van de natuur

Hoewel de Ziel zelf de natuur dus niet nodig heeft om voort te blijven bestaan, is het zolang we mens zijn erg belangrijk dat de natuur behouden blijft. Als mens staat het hebben van een gezond en evenwichtig leven rechtstreeks in verband met de natuur. We zijn als mens deel van de natuur. Als mens zijn we in feite de natuur zelf. We maken deel uit van (…)

Bron: ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ p. 325

VELDEN VAN SMARAGD

Groene velden

In velden groen
Zo zacht als vlas
Daar zie ik dat
Wat altijd was
Wat is
En wat zal zijn is daar
Daar waar ik ben
Daar waar ik staar
Ik richt mij op de horizon
De eeuwigheid die mij bezon
Bezint en mij bezinnen zal
Bezint mij u
Bezint het al
Bezongen door de oceanen
Drink ik van haar grote pracht
Duik onder in haar liefdesweten
Sterren stralen ook vannacht

Bron: ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur’

Al Wat Is

Ik zie jou in de groene velden
Fonkelend als pracht satijn
Ik zie jou in de zon die opkomt
Stralend roze als robijn
Ik zie jou in het tij der dagen
Fonkelend als blauw saffier
Ik zie jou overal waar ik kijk
Ik zie jou
Want jij bent hier
Ik zie jou in de schone luchten
Helder als een bergkristal
Ik zie jou in de hoge bergen
Krachtig als een waterval
Ik zie jou in een veld met rozen
In jou voel ik mij zo vrij
Ik zie jou overal waar ik kijk
Overal ben jij in mij

Bron: ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur’