De werkelijk spirituele betekenis van ‘niet oordelen’

Als je als spiritueel geïnteresseerd iemand een mening over iets uit, in een groep mensen met een soortgelijke interesse, dan loop je de kans dat er dingen tegen je gezegd worden zoals ‘je oordeelt’ waarmee dan gezegd wil worden dat je minder dient te oordelen. Want oordelen ‘is niet spiritueel’. Het is niet vaak tegen mij gezegd, maar ik heb het vaak zien gebeuren. Als we ergens een mening over geven, dan hebben we dan een oordeel? Ja. Oordelen doen we allemaal. Als je zegt: ‘je mag wel wat minder oordelend zijn’ dan is dit een oordeel.

Het hebben van een kritische houding, keuzes bestempelen als gezond of ongezond…het zou volgens sommigen allemaal van het ego zijn en de ervaring van afscheiding (een zekere graad van ellende) in stand houden. “We zouden allemaal het best oordeelloos kunnen zijn.” ‘We moeten de wereld accepteren zoals deze is’ wordt er ook wel gezegd. Maar wat houdt dit accepteren van de wereld in de meest gezonde en behulpzame zin in? Moeten we hoe dan ook vasthouden aan het idee ‘er is geen goed of slecht’? Is dat wat ons de verlossing van alle lijden gaat schenken waar we diep van binnen allemaal op uit zijn? Wellicht zijn uitspraken als ‘niet oordelen’ of ‘er is geen goed of kwaad’  goed bedoeld, maar laten we alsjeblieft eens dit hele idee van niet oordelen onder de loep nemen, want wie weet wordt het gehanteerd op manieren die onze verlichting/verlossing niet van dienst zijn.

Filosofische achtergrond: niveau verwarring

Wat wellicht behulpzaam is hierbij is de term ‘niveau verwarring’, zoals deze gebruikt wordt in het spiritueel psychologische handboek ‘Een cursus in wonderen’. Dit boek werd in de jaren 70 met inspiratie geschreven door psychologe Helen Schucman met hulp van haar collega William Thetford. Het boek gaat over het herinneren van onze essentie – die volgens het boek Liefde is – is door het proces genaamd vergeving. Vergeving is een wonder, stelt de cursus. Deze spreekt in christelijke terminologie, maar ziet Liefde als iets universeels dat alle religies en filosofieën overstijgt. Deze Liefde wordt op een direct wijze ervaren in wat de cursus openbaring noemt en de cursus stelt dat deze Liefde uiteindelijk weer ieders ervaring zal zijn. Er wordt wel gezegd dat de cursus qua inhoud vooral boeddhistisch is en zoals de non-dualistische Hindoestroming Advaita-vedanta. De cursus is ook wel een christelijke vedanta genoemd.

Volgens ‘Een cursus in wonderen’ komt lijden voort uit niveau verwarring. Er is volgens de cursus slechts één Niveau dat een vast gegeven is. Dit Niveau is, stelt de cursus, de Waarheid. Het is het Niveau van wat we ten diepste Zijn. Het is het vormloze, onveranderlijke Niveau van Liefde, Vrede, onschuld en Licht. Deze woorden zijn in deze tekst uitwisselbaar. Naast dit Niveau van Liefde zijn er door de denkgeest nog vele illusionaire niveaus (maya genoemd in het Boeddhisme) gecreëerd.  Denken dat de illusionaire niveaus het Niveau van de Waarheid kunnen schaden, is volgens de cursus niveau verwaring.

Hoewel de illusionaire niveaus het niveau van de Waarheid niet kunnen schaden, versluieren ze deze wel in meer of mindere mate. Sommige van de illusionaire niveaus reflecteren duidelijk het Licht van ene ware Niveau en andere niveaus doen dit minder of zo goed als niet. Per niveau kan de mate waarin het Licht wordt gereflecteerd van moment tot moment en afhankelijk van de locatie ook verschillen. De niveaus waarover we spreken betreffen onder andere het mentale, emotionele en fysieke niveau. 

Volgens de cursus is het, net zoals bijvoorbeeld volgens het Boeddhisme en Hindoeïsme het geval is, zo dat de hele psychologische en fysieke wereld voortkomen uit een vormloze Bron die Vrede is die sommigen God zouden noemen. De cursus laat weten dat het allemaal een grote creatie van de denkgeest is, die in het hele bekende universum aanwezig is en daaraan voorbij gaat. De hersens zijn zo gezien een creatie van de niet fysieke denkgeest. Hersens worden gebruikt door de denkgeest als een instrument. Hetzelfde geldt voor het hele fysieke lichaam.

Dus we hebben:

 • Het Niveau van Waarheid die Liefde, Vrede, Licht en Vreugde is. Wat we allemaal ten diepste Zijn. Dit Niveau kan nooit geschaad worden.
 • De niveaus van illusie (o.a. mentaal, emotioneel en fysiek). Dat het illusionaire niveaus betreft, betekent niet dat we de ervaringen op deze niveaus dienen te ontkennen.

Oké, hoe gaat deze informatie ons helpen om het idee ‘je moet niet oordelen’ op een zo behulpzaam  mogelijke wijze te interpreteren? Je mag het natuurlijk met mij oneens zijn, maar zelf ervaar ik het perspectief waar we nu naar toe zullen werken als een behulpzame. 

De betekenis van de woorden ‘veroordelen’ en ‘oordelen’ en of het spiritueel behulpzaam is

Laten we eerst kijken naar het verschil tussen de woorden ‘oordelen’ en ‘veroordelen’. Hoewel de woorden vaak door elkaar worden gebruikt, kunnen we een onderscheid maken in hun betekenis. Wat zegt het woordenboek (van Dale)?

Veroordelen:

 • schuldig bevinden
 • afkeuren, afwijzen

Oordelen:

 • door redenering tot een gevolgtrekking komen
 • van mening zijn; = achten
 • vonnissen, rechtspreken

We zullen nu de hierboven genoemde definities bespreken en hun relatie tot spiritualiteit.

 • Veroordelen: schuldig bevinden.

Is de werkelijk spirituele betekenis van niet oordelen dat we niemand schuldig dienen te bevinden? Ja! Wat wilt het niemand schuldig bevinden zeggen? Het betekent dat we wat er ook op de illusionaire niveaus gebeurt, we blijven erkennen dat iedereen het verdient om de Liefde van het ware Niveau te ervaren. We werpen dus geen ‘wolk van schuld’ op die het Licht van het enige echte Niveau in meer of mindere mate uit onze waarneming houdt. We erkennen dat ieder mens inclusief onszelf (meer algemeen elk levend wezen) het beste verdient. Elk wezen verdient het onvoorwaardelijk om geluk te ervaren.

Alle gedachten en emoties van angst, jaloezie, schuld, schaamte, verdriet, woede en haat mogen dus door iedereen worden losgelaten. Als we dit niet erkennen dat is er sprake van ‘willen beschuldigen’ wat dus niet behulpzaam is voor ons spiritueel ontwaken.

Hoewel het om spiritueel te ontwaken belangrijk is om niemand schuldig te bevinden, wilt dit niet zeggen dat we dienen te ontkennen wie of wat voor iets verantwoordelijk is. We kunnen zonder iets of iemand schuldig te bevinden erkennen wat de gevolgen zijn van iemands denken, spreken en handelen op zichzelf en de omgeving. Het kan behulpzaam zijn om iemand hier op een gepaste manier op te wijzen. Dit wilt zeggen dat we ondertussen erkennen dat op het diepste Niveau ieder Liefde en Vrede is, net zoals onszelf.

 • Veroordelen: afkeuren, afwijzen.

Is de werkelijk spirituele betekenis van niet oordelen dat we niet dienen af te wijzen of af te keuren? Het hangt er maar net vanaf. Wat van belang is om spiritueel te ontwaken, is om het ware Zelf dat Liefde is – het enige echte Niveau – niet af te keuren of af te wijzen. Door dit wel te doen ontstaat de ervaring van afscheiding (in de zin van ellende en lijden).

Met het ervaren van Liefde als doel is het afwijzen van Liefde niet behulpzaam. In de illusie kan het echter wel degelijk behulpzaam zijn een bepaalde verstoorde energie af te wijzen die onze energie kan schaden. Ook kan het behulpzaam zijn het gebruik van een bepaald fysiek iets af te wijzen. Bijvoorbeeld een pan die veel te heet is.

Het woord ‘afwijzen’ kan samen gaan met het idee van iets of iemand ‘schuldig bevinden’ maar dat hoeft niet perse. We kunnen dingen en wezens op een respectvolle wijze afwijzen. Het is van belang dat we gezonde grenzen hebben. Het is goed om te onthouden dat we door genoeg Liefde toe te staan verstoorde, niet liefdevolle, energieën ook kunnen transformeren. Wanneer we een persoon (tijdelijk) afwijzen, is het behulpzaam om onszelf eraan te herinneren dat die persoon op het diepste Niveau puur Liefde is net zoals wij dat zijn. De Liefde dienen we dus nooit af te wijzen of af te keuren. Althans, dat is dus niet behulpzaam.

‘Afkeuren’ kunnen we producten die gevaarlijk zijn voor onze gezondheid. Mensen afkeuren heeft al gauw een lading van hen veroordelen. We kunnen echter wel, zonder dan we hen veroordelen, mensen afkeuren voor een bepaalde functie als we naar beste inzicht denken dat ze niet geschikt zijn omdat ze zichzelf of anderen schade zullen berokkenen. Ook hier geldt weer dat we er onszelf mee helpen als we hierbij niet de Liefde afkeuren die ons diepste wezen is.

 • Oordelen: door redenering tot een gevolgtrekking komen

Is de spirituele betekenis van ‘niet oordelen’ dat we niet ‘door redenering tot een gevolgtrekking komen’?  Redeneren betekent volgens de van Dale: “verklaren van welke feiten en veronderstellingen je uitgaat en welke stappen je neemt in je denken.”

Het woord ‘denken’ betekent volgens de van Dale: “zijn gewaarwordingen ordenen, oordelen vormen, zich een mening vormen.”

Hier is ook niks mis mee. Het is behulpzaam voor ons spiritueel groeiproces dat tot spiritueel ontwaken leidt, om onze waarnemingen te ordenen. Om ervaringen te ordenen kan het helpen om ze te beschrijven, dus er een ‘labeltje’ op te plakken. Zo wordt als het ware een mentale map/kaart gecreëerd die ons helpt om te navigeren op de verschillende niveaus van de illusie. Dus op het fysieke, emotionele niveau en mentale niveau evenals tot op zekere hoogte in de spirituele niveaus die meer het Licht van het diepste niveau weerspiegelen. Op de hogere spirituele niveaus is de waarneming meer helder en is het niet nodig te denken in de ‘conventionele zojuist besproken zin van het woord’ omdat het beeld meteen compleet is.

Het is dus behulpzaam om het mentale niet te negeren als we ernaar streven spiritueel te ontwaken. We hebben het helder mentale nodig om zo goed als mogelijk te kunnen functioneren in deze wereld. Dat wil zeggen dat het Licht van het diepste Niveau in het mentale gereflecteerd dient te worden om onze ervaring in deze wereld zo aangenaam mogelijk te maken. Dan worden onze mentale vermogens zodanig gebruikt dat ze spiritueel ontwaken zoveel mogelijk dienen. Het lijkt soms of dit mentale aspect, de waarde ervan, vergeten wordt. Er is dan alleen maar aandacht voor het emotionele aspect of voor het hogere spirituele. Het mentale maakt echter ook deel uit van het menselijk wezen.

 • Oordelen: van mening zijn; = achten

Is de spirituele betekenis van ‘niet oordelen’ dat we geen mening hebben? Het is goed om onze mening in overeenstemming te laten komen met de Liefde van het diepste niveau. Het is dus altijd goed om het perspectief dat we hebben op iets, over te geven aan de diepere Liefde – het ware Niveau.

Op deze manier wordt onze kijk op situaties een steeds meer heldere en liefdevolle en dus worden onze meningen, waar we die hebben, dat ook. Een mening hebben op zich is niet iets verkeerds. Het wil zeggen dat er sprake is van bepaalde perspectieven waar we echt achter staan, die we echt belangrijk vinden. Wanneer we echt achter een bepaald perspectief staan – dus er echt in geloven – wordt deze krachtiger. Dit geldt dus ook voor heldere, liefdevolle perspectieven. Het blijft echter wel goed om je perspectief ook zo nu en dan bewust over te geven aan het Licht om het zo helder, passend, liefdevol en dus behulpzaam mogelijk te laten zijn. Je update het zo als het ware. ‘Niet oordelen’ in de zin van je niet vastklampen aan je meningen is dus wel behulpzaam voor het spirituele ontwaken.

Om een echt helder en behulpzaam perspectief te hebben, is het – zou je kunnen zeggen – nodig om te erkennen dat er iets is dat voorbij alle perspectieven gaat. Het is zoals ook wordt gedaan bij AA steun groepen. Je erkent dat je niet alles weet en dat er een Hogere Macht is die je kan helpen. Natuurlijk is dit ook een perspectief. De ervaring dat er wat bestaat dat voorbij alle perspectieven gaat  – het Diepere Niveau dat Liefde is – valt niet in woorden te vatten. Het kan ervaren worden door spirituele beoefening. Dat wilt zeggen door het begrip – niet oordelen – in de spiritueel behulpzame zin van het woord toe te passen.

 • Oordelen: vonnissen, rechtspreken

Is de spirituele betekenis van ‘niet oordelen’ dat we niet dienen te rechtspreken? Het woord rechtspreken wordt vaak in verband gebracht met de gerechtelijke macht. Dient er geen gerechtelijke macht te zijn die bepaalde bevoegdheden toegekend heeft gekregen? Dienen er geen aangestelde rechters te zijn van wie het oordeel, tenzij het in hoger beroep afgewezen wordt, wordt gesteund door politie? Is dit verkeerd? Het hangt er maar net vanaf. Als er een straf word opgelegd, wat is die straf dan? Staf betekent volgens de van Dale: “maatregel tegen iemand als vergelding voor een onrechtmatige daad, een verzuim of overtreding.” Het woord ‘vergelding’ wordt wel vertaald met ‘een nare handeling waarmee je iemand straft die jou onrecht heeft aangedaan’.

Oordelen in de zin van helder redeneren is niet verkeerd in een rechtszaal. Het is niet verkeerd als er een mening wordt gevormd. Echter, spiritueel gezien doen we er dus goed aan om nooit iemand te beschuldigen. Dat betekent dat we niemand pijn wensen te doen. We laten de wens om iemand pijn te doen volledig gaan. Wat we wel doen is iedereen geluk toewensten. We erkennen dat iedereen op het diepste Niveau Liefde is. Als iemand op het illusionaire niveau echter schade toebrengt aan anderen, dan kan het gepast zijn om met een maatregel te komen om dit (voortaan) te voorkomen. Dit dient echter niet uit wraak motief (vanuit de wens een ander pijn te doen) gedaan te worden. Volgens ‘Een cursus in wonderen’ is het geloof dat straf (de wens om een ander pijn te doen) correctie is, gestoord. (T. 19.2.1)  

Wat wil spiritueel gezien ‘niet oordelen’ niet en wat wil het wel zeggen?

Hier even een overzicht, van wat spiritueel gezien ‘niet oordelen’ niet en wel wil zeggen:  

-Het wil niet zeggen dat we de waarde van kritische denkprocessen dienen te ontkennen. Er is meer dan het mentale aspect van ons wezen, maar het mentale is ook van waarde. Wat nodig is, dat is integratie van de verschillende delen van ons wezen.

-Het wil niet zeggen dat we er verkeerd aan doen om een mening te hebben, hoewel het behulpzaam is deze steeds opnieuw over te geven aan het Licht.

-Het wil niet zeggen dat we in de droom moeten doen alsof we het ene niet mogen verkiezen boven het ander. Het is allemaal illusie maar de ene illusie is prettiger dan de andere. De ene illusie reflecteert meer het Licht van het diepste Niveau dan de andere. Voorkeur hebben voor het ene boven het andere is niet iets dat perse bijdraagt aan het in stand houden van de illusie van dualiteit. Bepaalde illusies zijn heel behulpzaam om uit de illusie te ontwaken. Deze tekst is een illusie (deel van maya zoals het Boeddhisme het noemt) maar hopelijk een behulpzame om uit de illusie te ontwaken.

-Het wil wel zeggen dat we bereid zijn om voorbij wereldse concepten van goed en kwaad, gezond en ongezond te kijken. Het wil niet zeggen dat we de bruikbaarheid van dergelijke concepten verwerpen. We kunnen goed en gezond noemen wat ons helpt om te ontwaken uit de droom. We kunnen van kwaad en ongezond spreken betreffende dat wat ons ‘dieper’ de illusie insleurt. Dus wat blokkades veroorzaakt.

-Het wil wel zeggen dat we, ongeacht de omstandigheden, besluiten om niet vast te houden aan schuld maar eraan voorbij te zien. Het betekent dat we erkennen dat iedereen ongeacht de omstandigheden geluk verdient. We erkennen dit op basis van het Liefdes Niveau.

Acceptatie en de verschillende niveaus

Wat is de betekenis van het woord acceptatie? De van Dale laat het volgende weten:

 1. aanneming, aanvaarding.

Wat is spiritueel gezien het soort acceptatie dat behulpzaam is voor spirituele verlichting? Worden we verlicht door alles te aanvaarden? Laten we kijken op welke manier het interpreteren van deze uitspraak, dat we ‘alles moeten accepteren’, ons het meest behulpzaam is dus het meeste Vrede en geluk geeft.

Dit is eigenlijk al besproken in het stuk over veroordelen en oordelen, maar we gebruiken nu iets andere termen.

Je zou kunnen zeggen dat accepteren het tegenovergestelde is van afkeuren/afwijzen. Wat dienen we te accepteren om spiritueel te ontwaken?

Acceptatie en het Niveau van de Waarheid

Het is het Zelf, het Niveau dat Liefde is dat we altijd volledig en al dienen te accepteren. Met hart en verstand. We hoeven ons geenszins te verzetten tegen deze Liefde die in feite overal is. We mogen het vlekkeloze veld van Zijn volledig accepteren, zonder voorbehoud.

Hoe zit het met de illusionaire niveaus? Is het behulpzaam voor ons spiritueel ontwaken om op die niveaus ook alles maar te accepteren?

Laten we even een specifieker onderscheid maken tussen de niveaus. We richten onze aandacht nu op het mentale en emotionele niveau. Hoe vindt transformatie plaats? Het Licht van het Niveau van het Ultieme meer accepteren, houdt in dat we dit meer laten stralen in de illusionaire niveaus waaronder het mentale en emotionele. Meer Licht accepteren op deze niveaus houdt ook in dat we het duister – angst, verdriet, schuld, schaamte, jaloezie, woede, haat en verwarring etcetera – accepteren. Laten we nog preciezer zijn.

Acceptatie en het mentale niveau

Mentaal: we observeren onze overtuigingen en oordelen er niet over, in de zin van dat we er niet aan vasthouden. We erkennen onze gedachten maar identificeren ons er niet mee.

We kunnen ook onze gedachten gebruiken om het Licht van het meest primaire Niveau uit te nodigen in onze gedachten. We kunnen onze gedachten gebruiken om deze over te geven aan het Niveau dat Liefde is.

Bijvoorbeeld met de woorden:

Ik nodig het Licht van het Ware Niveau – Hoogst en Diepst-  van Liefde nu uit in al mijn gedachten. Ik geef al mijn gedachten nu over aan het Ware Niveau dat Liefde en Vrede is. Ik sta toe dat al mijn gedachten nu transformeren. Ik oordeel niet over mijn gedachten, dus ik houd er niet aan vast. Ik laat ze los. Ik laat ze gaan. Ze mogen in het Licht verdwijnen.

Dit kan je afwisselen met momenten van stille observatie – gewoon Zijn. Het is heel behulpzaam soms gewoon even geen onderscheid te maken tussen je gedachten maar ze allemaal als gelijk te accepteren in het Licht van ons diepste wezen – het Liefde Niveau.

Op andere momenten, als we handelen, dienen we echter wel weer onderscheid te maken tussen onze gedachten. Reflecteren onze gedachten Liefde en helderheid? Dan zijn het gedachten van waaruit het verstandig is om te handelen. Reflecteren ze geen Liefde en helderheid? Dan kunnen we er maar beter niks mee doen, behalve dan toestaan dat ze in overeenstemming komen met het Niveau van Licht.

Acceptatie en het emotionele niveau 

Emotioneel: we observeren onze emoties en oordelen er niet over, in de zin van dat we er niet aan vasthouden. We staan toe dat onze emoties stromen. We erkennen onze emoties maar identificeren ons er niet mee.

We kunnen onze gedachten gebruiken om het Licht van het Diepste Niveau uit te nodigen in onze emoties. We kunnen onze gedachten gebruiken om onze emoties over te geven aan het Diepste en Hoogste Niveau dat Liefde is.

Bijvoorbeeld met de woorden:

Ik nodig het Licht van het Ware Niveau – Hoogst en Diepst – van Liefde nu uit in al mijn emoties. Ik geef al mijn emoties nu over aan het Ware Niveau dat Liefde en Vrede is. Ik sta toe dat al mijn emoties nu transformeren. Ik oordeel niet over mijn emoties, dus ik houd er niet aan vast. Ik laat ze los. Ik laat ze gaan. Ze mogen in het Licht verdwijnen.

Ook hier geldt dat dit afgewisseld kan worden met momenten van stille observatie – gewoon Zijn. Het is ook hier behulpzaam om soms op daarvoor geschikte momenten geen onderscheid te maken tussen je emoties (er geen stickers op te plakken) maar ze allemaal als gelijk te accepteren in het Licht van je diepste wezen – het Vrede Niveau.

Op andere momenten, als we handelen, kan het verstandig zijn om onderscheid te maken tussen onze emoties. Reflecteren onze emoties Liefde en helderheid? Dan zijn het emoties waaruit je gerust kunt handelen (hoewel het vaak wel handig is om ook het heldere verstand erbij te betrekken). Dit is behulpzaam. Reflecteren je emoties geen Liefde en helderheid? Dan kunnen we er vaak maar beter niks mee doen, behalve dan erover praten voor verwerking en toestaan dat ze in overeenstemming komen met de diepste Waarheid.

Omgaan met de gedachten en emoties van anderen

Gedachten en emoties energie zijn die overal in de ruimte waarin we leven te vinden zijn. We beïnvloeden elkaar allemaal door deze subtiele energie. Moeten we naast het accepteren van de Liefde die het Waarheid Niveau en onze eigen gedachten en emoties, ook de gedachten en emoties van anderen te accepteren? Is dit behulpzaam?

In elk geval is acceptatie hiervan behulpzaam in de zin van dat we er niet tegen gaan vechten. Als je zelf veel verstoringen in je heb op mentaal en/of emotioneel niveau en je weet niet goed hoe je contact kan maken met het diepste of noem het hoogste Niveau van Liefde, dan kan het soms behulpzaam zijn om je even af te schermen bijvoorbeeld door je een bol van wit Licht om je heen voor te stellen. Dit kan voorkomen dat je je overweldigd voelt door energieën waar je nog niet goed mee om weet te gaan. Natuurlijk is het altijd aan te raden contact te zoeken met het Niveau van Waarheid en Liefde en dit Niveau te vragen om je te helpen.

Naarmate je steeds sterker de aanwezigheid van het Niveau van het Licht ervaart, zul je steeds minder de behoefte hebben om je af te schermen omdat het Licht van dit niveau het duister transformeert. Het accepteren – waar we het hier over hebben – van de gedachten en emoties van anderen,  wil dus niet zeggen dat je het ermee eens gaat zijn. Het wil niet zeggen dat je de gedachten en emoties van anderen bekrachtigd. We hebben het hier over een accepteren van verschillende gedachten en emoties van de illusionaire niveaus en tegelijkertijd het Licht van het Waarheids Niveau. Op deze manier kunnen de gedachten en emoties van de illusionaire niveaus meer in overeenstemming komen met de Liefde van het Zijns Niveau.

We hebben het hier dus niet over het accepteren van gedachten en gevoelens van anderen om er vanuit te gaan handelen. Eigenlijk geldt hetzelfde principe als bij je eigen gedachten en gevoelens. Je accepteert ze in de zin van dat je erkent dat ze er zijn, maar je weet dat jij niet je tijdelijke illusionaire gedachten en gevoelens bent maar het Niveau van Liefde. Je staat dan toe dat alle gedachten en gevoelens steeds meer in overeenstemming komen met deze Liefde.

Acceptatie en het fysieke niveau

We mogen het fysieke niveau in het algemeen genomen accepteren zoals het is. Dit is behulpzaam voor onze spirituele groei. Echter, het is behulpzaam als we bepaalde manieren van omgaan met het fysieke niet accepteren omdat dit schade tot gevolg kan hebben op fysiek niveau of een van de andere niveaus van de illusie.

Als we het Licht van het Hoogste Niveau van Liefde toestaan – accepteren -, in al onze gedachten en emoties dan doen we fysiek gezien ook automatisch wat het meest behulpzaam is.

Net als op mentaal en emotioneel niveau is het op fysiek niveau goed om het onderscheidingsvermogen te gebruiken. Dat wilt zeggen dat we gebruik maken van onze fysieke zintuigen. Zo weten we bijvoorbeeld of iets warm is of koud, hard of zacht. We weten zo of het veilig is iets vast te pakken of niet. Dit is het gebruik van het oordelend (mentale) vermogen. In de mate dat het mentale vermogen het Licht van het Hoogste Niveau reflecteert, dan zullen alle oordelen behulpzaam zijn voor jouzelf en anderen. Dus helpen om de het Licht nog meer te ervaren. Wanneer we het Licht van het Hoogste Niveau toestaan, dan geeft ons dit dus het middel om dit Licht nog meer te ervaren.

Mentale en emotionele energieën die niet de Liefde reflecteren kunnen psychisch agressieve energieën zijn. Deze kunnen uitmonden in fysieke agressie en geweld. De fysieke variant van je met Licht afschermen, is fysieke muren bouwen of andere fysieke blokkades opwerpen die niet erop gericht zijn anderen ook maar enigszins te schaden. Dit kan behulpzaam zijn maar zonder aandacht voor vergeving schiet je er niet veel mee op en gaat het ‘bergafwaarts’. Echter met elk voltooid vergevingsproces neemt de voedingsbodem voor haat en agressie af.

Conclusie

We zouden kunnen concluderen dat ‘niet oordelen’ behulpzaam is in de zin van dat we het Niveau van de Waarheid die Liefde is accepteren. Het is behulpzaam in de zin van dat we onze ervaringen mogen accepteren en overgeven aan het Licht Niveau. Het idee van ‘niet oordelen’ is niet behulpzaam als daarmee bedoeld wordt dat ‘mentale processen’ verworpen moeten worden. Het is wel weer behulpzaam om te erkennen dat er andere ‘niet mentale’ aspecten van ons wezen zijn die ook aandacht verdienen. Het kan zeker behulpzaam zijn om onze focus te verleggen van het mentale naar andere aspecten van ons wezen, maar een mentale focus is soms ook behulpzaam. We helpen onszelf als we alle mentale, emotionele en fysieke niveaus accepteren en alles wat op deze niveaus speelt over geven aan het Licht Niveau. We mogen de Liefde van dit Niveau ontvangen. We mogen deze aannemen. We mogen accepteren dat we het Vredes Niveau Zijn. Voor nu en voor eeuwig.

Laten we afsluiten met een citaat van de mystica Etty Hillesum:

“De omstandigheden, de goede en de slechte, moet men aanvaarden, van niet belemmert dat men zijn leven eraan kan wijden de slechte te verbeteren.”

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, gezondheid en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.’