We leren in ons leven veel. Lang niet alles wat we leren, leren we op school. Veel van de dingen die we leren buiten het reguliere onderwijssysteem, kunnen veel waardevoller zijn dan datgene wat we daarbinnen leren! Dat mag meer erkend worden.

Toen ik nog regulier onderwijs volgde, vond ik het soms jammer dat er binnen het onderwijssysteem vaak zo vanuit wordt gegaan dat je nog niks weet en dat alles wat er te leren valt binnen het onderwijssysteem geleerd moet worden. Dit idee, dat alles aangeleerd moet worden, is ver verwijderd van de waarheid. Zoals al gesteld leren we veel buiten het onderwijssysteem. Daarnaast is het zo dat iedereen in zijn/haar hart een, vaak diep verscholen, weten heeft van de diepere verbondenheid en Waarde van het leven. We dienen af te leren hier geen aandacht aan te besteden. We dienen te leren ons te richten op het diepere weten dat het leven een intrinsieke waarde bezit. Dat mensen, dieren en de natuur een intrinsieke waarde hebben. Dit dient de grondslag van elk onderwijssysteem te zijn. Onderwijssystemen dienen er primair op gericht te zijn om leerlingen zachtmoedig te helpen om de blokkades – de gedachten en gevoelens die ons innerlijke weten van de waarde van het leven in de weg staan – op te ruimen. Alleen een besef van ieders intrinsieke waarde is een waardige grondslag voor een onderwijssysteem.

We hebben een onderwijssysteem nodig waarin aandacht is voor ieders intrinsieke waarde. Aandacht hiervoor is in overeenstemming met het hart van elke wereldreligie, maar kan uiteraard ook los van religie alle nodige aandacht krijgen. Intrinsieke waarde is universeel. De intrinsieke waarde van ieder, is hetzelfde als ieders intrinsieke kwaliteiten. Ieder mens heeft intrinsieke kwaliteiten. Deze intrinsieke kwaliteiten zijn bijvoorbeeld moed, helderheid, vrede, liefde, vreugde en rust. Gezegd kan worden dat ieder een unieke combinatie van deze kwaliteiten is. Natuurkundige en healer Barbara Brennan spreekt van kernkwaliteiten. Ze stelt dat ieder mens een goddelijke essentie heeft (gebruik gerust een andere term) die eeuwig is en bestaat uit een prachtige combinatie van kwaliteiten. Deze kwaliteiten stralen als een ster en zijn ieders diepste innerlijk, laat Brennan weten.

Wat zou het mooi zijn als onderwijs veel meer gericht zou zijn op het ontdekken van deze ster-kwaliteiten, deze zon-kwaliteiten.  Bijvoorbeeld door meditatie, yoga, visualisatie – met bijvoorbeeld archetypen zoals de held, geneeskundige of de kunstenaar – en coaching. Natuurlijk zou er ook sprake zijn van het leren van vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Het oefenen van bepaalde vaardigheden, is als het creëren van kanalen waardoor de energieën van onze kernkwaliteiten de wereld in kunnen stromen. Iedereen dient geholpen te worden om die kanalen te scheppen die die persoon  zo goed mogelijk helpen om zijn/haar kwaliteiten te uiten. Het hart zou samen met het verstand gebruikt dienen te worden als leidraad bij het beslissen wat de volgende kernkwaliteiten zijn waarvoor kanalen worden gecreëerd.

Het creëren van kanalen kan vele vormen aannemen. Bijvoorbeeld het:

 • leren over verschillende soorten geneeswijzen;
 • leren muziek maken;
 • leren tekenen;
 • leren tuinieren;
 • leren over eerlijke handel;
 • leren over politiek of
 • leren over dieren.

Aan iedereen dient de ruimte, de middelen en de steun te worden geboden om zich hierin te beoefenen. Het zou mooi zijn als onderwijsprogramma’s flexibel zouden zijn. Het zou mooi zijn als er per programma een certificaat kan worden behaald en als dit ook nog op andere wijze kan dan met het maken van een schriftelijk tentamen. Bijvoorbeeld door het doen van een mondeling tentamen of het maken van een kwalitatief goede video. Dit alles zou zoveel mogelijk een optie dienen te zijn om examenstress zo goed als mogelijk te voorkomen. Het is dus niet zo dat (bijna) alles aankomt op een korte examenperiode na bijvoorbeeld zes jaar vwo. Mensen zullen minder snel het gevoel hebben vast te zitten. Door genoeg geld vrij te maken voor onderwijs en docenten veel minder administratieve lasten te geven kunnen ze er meer echt zijn voor de leerlingen om hen te helpen in hun ontwikkeling.

Een onderwijssysteem dat gericht is op de ontwikkeling van ieders unieke kwaliteiten kan mooi worden uitgelegd aan de hand van een model van concentrische cirkels. Tussen de verschillende cirkels zijn pijlen te vinden. Dit zijn de ‘wederkerige pijlen van invloed en leren’.

Nu volgt een uitleg van het model:

1e cirkel:  Intrinsieke waarde bestaande uit unieke kwaliteiten. Deze 1e cirkel wordt gesymboliseerd door een zon.

Hier vinden we ieders unieke kwaliteiten. Het betreft kwaliteiten als moed, helderheid, vrede, liefde, vreugde en rust. Het betreft positieve kwaliteiten die, als ze de mogelijkheid hebben – dus niet geblokkeerd worden door gedachten en gevoelens van angst, verdriet, schuld woede e.d. –  naar buiten stralen. Ze worden dan door de betreffende persoon ervaren als geestelijk welzijn. In zon-kwaliteit gericht onderwijs wordt de intrinsiek waarde van een persoon altijd zoveel mogelijk erkend.

2e cirkel: Aandacht voor welzijn.

Deze cirkel gaat over het leren hoe meer welzijn te ervaren. Hier is dus aandacht voor het wegnemen van mentale verwarring en emotionele blokkades om de kernkwaliteiten die in ieder stralen meer naar voren te laten komen. Dit neemt de vorm aan van:

 • Mindfulness: leren om je bewust te zijn van je lichamelijke sensaties, gedachten en gevoelens zonder er over te oordelen. Hier helpt bijvoorbeeld het oefenen met bodyscans bij. (Er zouden bijvoorbeeld MBSR lessen kunnen worden gegeven.) 
 • Heartfulness: leren om je gevoel van liefde en compassie te ontwikkelen. Hier helpt bijvoorbeeld het actief jezelf en anderen al het goede (vrede, liefde, vreugde, helderheid etcetera) toewensen bij. Ook bijvoorbeeld het hebben van liefdevolle aandacht voor een bloem en het vervolgens proberen te voelen van deze liefde voor de bloem voor jezelf en anderen is een mooie oefening. (Er zouden bijvoorbeeld MBCL lessen worden gegeven.)
 • Reflectie: leren het logisch denkvermogen te gebruiken. Eerlijk kijken naar jezelf en anderen. Hoe kan wat je hebt geleerd het best gebruikt worden om meer vrede te creëren?
 • Yoga: leren om je lichaam door het doen van oefeningen meer soepel en sterk te houden en geestelijk welzijn te verbeteren.
 • Aandacht voor voeding: het leren over verschillende soorten voeding. Wat is gezond en wat niet?

Iedereen verdient het om de juiste handvatten, middelen en steun te krijgen om meer welzijn te ervaren. Er wordt altijd gekeken waar behoefte aan is en vervolgens worden er passende vormen van welzijnspraktijk gezocht. Deze worden desgewenst toegepast.

Veel oefeningen die erop gericht zijn het welzijn te vergroten door het vrijmaken van kernkwaliteiten, maken meerdere kwaliteiten vrij. Het kan prima werken om een heartfull meditatie te doen als je meer liefde wil ervaren, maar het kan je tegelijkertijd ook meer vreugde en moed schenken.

Het is mogelijk welzijnsoefeningen te doen gericht op het vrijmaken van een specifieke kwaliteit. Bijvoorbeeld door simpele yoga oefeningen met de armen en handen. Hoewel er in zon-kwaliteiten gericht onderwijs sprake is van een basis van algemene welzijnsoefeningen, worden ook oefeningen aangeboden die toegespitst zijn op het vervullen van de behoeftes van een individu van tijd tot tijd.

Een mooie bron van oefeningen zijn bijvoorbeeld de boeken van Barbara Brennan waarin ze bijvoorbeeld de wezenster meditatie beschrijft. Het betreft een meditatie die gericht is op intrinsieke kwaliteiten. Naast de boeken van Brennan zijn ook die van Sanaya Roman en het boek  De helende reis van Brandon Bays aan te raden.

(Over mindfulness, heartfulness en reflectie in het onderwijs is meer geschreven in mijn artikel Het MHRT- model: Mindful en heartful reflecteren in het onderwijs)

3e cirkel: Aandacht voor lezen, schrijven en rekenen

Deze cirkel gaat over het leren van vaardigheden die in het onderwijs vaak als basaal worden gezien en die zeker belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse samenleving. Iedereen verdient het om geholpen te worden in het aanleren van deze vaardigheden. Het helpt mensen om zich meer zelfstandig verder te kunnen ontwikkelen.

4e cirkel: Aandacht voor specifieke onderwerpen

Deze cirkel gaat over het leren over specifieke onderwerpen. Alle verschillende aspecten van de samenleving komen voorbij. Kennis van elk gewent aspect van de samenleving kan verdiept worden. Leren kan spelenderwijs gebeuren. Het hart toont de weg en en het verstand kan helpen door een mooi en effectief pad uit te stippelen waarover te wandelen. De samenleving kan onderverdeeld worden in verschillende compartimenten (die uiteraard allemaal met elkaar in verbinding staan). Hieronder geef ik ze weer en spits ik toe op wat voor manier er in zon-kwaliteiten gericht onderwijs naar deze verschillende compartimenten wordt gekeken:

 • Milieu: Leren over onze leefomgeving, over de aarde en planten. Hoe werkt het ecosysteem en hoe kan het in balans worden gehouden? Waarom is dit van belang?
 • Dieren: Leren over de verschillende diersoorten op de aarde. Hoe kunnen we dieren beter leren begrijpen en hen met respect behandelen? Waarom is dit van belang?
 • Gezondheid: Leren wat gezondheid is en hoe de gezondheid zo goed mogelijk te bevorderen en te behouden. Hoe kan hier doormiddel van een complementaire-/integrale gezondheidszorg een zo goed mogelijke bijdrage aan worden geleverd? Waarom is dit van belang?
 • Politiek: Leren over verschillende bestuurslagen en het functioneren van een overheid. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat een democratie zo goed mogelijk functioneert? Waarom is dit van belang?
 • Onderwijs: Leren wat voor verschillende typen onderwijs er zijn. Welke vormen van onderwijs dienen het beste een goed functionerende mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving? Waarom is dit van belang?
 • Economie: Leren hoe de economie werkt.  Op welke manier kan er op een zo eerlijk en duurzaam mogelijke wijze handel gedreven worden? Waarom is dit van belang?
 • Kunst: Leren over kunst. Op welke manier kan bezielde kunst tot stand worden gebracht en hoe kunnen we deze kunst tot zijn recht laten komen? Waarom is dit van belang?
 • Muziek: Leren over verschillende soorten muziek. Wat kan muziek met je doen en hoe vind je of maak je muziek die je steunt in je groei? Waarom is dit van belang?
 • Spiritualiteit: Leren over wat voor verschillende vormen van spiritualiteit er zijn. Hoe vind je een liefdevol bij jou goed passend spiritueel pad? Waarom is dit van belang?
 • Wetenschap: Leren over wat een wetenschappelijk houding is. Hoe wordt op een eerlijke en ethische wijze wetenschap bedreven? Waarom is dit van belang?
 • Architectuur: Leren over het bouwen van huizen en andere gebouwen. Hoe kunnen huizen zo toegankelijk, comfortabel en duurzaam mogelijk gemaakt worden? Waarom is dit van belang?
 • Relaties: Leren over verschillende soorten relaties. Op wat voor manieren kan je relaties meer harmonieus laten zijn? Waarom is dit van belang?
 • Recht: Leren over de rechtstaat. Wat is rechtvaardigheid? Hoe kan rechtvaardigheid worden gewaarborgd? Waarom is dit van belang?
 • Media: Leren wat de media zijn. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de media waarheidsgetrouw is en zo min mogelijk een vertekend beeld van de wereld schetst? Waarom is dit van belang?
 • Infrastructuur: Leren wat infrastructuur is. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de infrastructuur zo duurzaam en efficiënt mogelijk is? Waarom is dit van belang?

Natuurlijk is het ook mogelijk de samenleving anders in te delen. Dit model is sterk geïnspireerd op ‘The wheel of co-creation’ van futurologe Barbara Marx Hubbard.

Misschien vraag je je af waar de plaats is voor bijvoorbeeld biologie, scheikunde, natuurkunde, poëzie en geschiedenis. Hiervoor, evenals voor het creëren van duurzame vrede, is aandacht binnen de verschillende genoemde onderwerpen.

5e cirkel: Aandacht voor het werkveld en vrije tijd

Deze cirkel staat voor het werkveld, oftewel de verschillende beroepen die we kunnen uitoefenen en onze vrije tijd waarin we ontspannen, sociale contacten aangaan en onderhouden en hobbymatig dingen doen. Deze twee velden staan altijd in zekere mate met elkaar in verbinding. Ook als werk en privé gescheiden worden gehouden. We leren zowel van wat we beroepsmatig doen als van wat we in onze vrije tijd doen.

De wederkerige pijlen van invloed en leren

Laten we nu kijken naar op welke manieren de genoemde gebieden (weergegeven aan de hand van de 5 concentrische cirkels van het zon-kwaliteiten gericht onderwijs) elkaar beïnvloeden. Dit is in het model weergegeven door de wederkerige pijlen van invloed en leren.

Cirkel 1 heeft in meer of mindere mate invloed op cirkel 2, 3, 4 en 5. Hoe meer invloed er is van de 1e cirkel op de andere cirkels, hoe beter we ons voelen.

Nu volgt een systematisch overzicht van hoe de verschillende cirkels elkaar beïnvloeden:

De eerste en tweede cirkel: 1 <=> 2

Van 1 naar 2: Deze pijl staat voor de beïnvloeding van onze welzijnspraktijk door onze zonne-kernkwaliteiten. Hoe meer onze welzijnsoefeningen door onze zonnekern-kwaliteiten doordrongen zijn, hoe beter we weten en kunnen toepassen wat ons helpt om onze zonnekern-kwaliteiten aan te boren en hoe beter we ons voelen.

Van 2 naar 1: Ook staat deze pijl voor de beïnvloeding van onze zonnekwaliteiten door onze spirituele beoefening. Doormiddel van onze welzijnsoefeningen boren we als het ware onze zonnekern-kwaliteiten aan. We nodigen ze uit in ons leven.

De zonnekwaliteiten zelf worden niet werkelijk beïnvloedt. Wel groeit het aantal zonnekwaliteiten constant. Brennan stelt dat wanneer we ons creatief uiten door een bepaald kanaal – wat in zekere mate altijd het geval is (er is altijd sprake van relaties en elke relatie kan gezien worden als een kanaal) – er nieuwe kwaliteiten worden gecreëerd. Ze stelt dat al onze ervaringen als het ware gedestilleerd worden. Ze worden als het ware gezeefd. Alle liefdevolle, zuivere essentie van elke ervaring gaat deel uitmaken van onze kernkwaliteiten. Onze kern, onze intrinsieke waarde, wordt dus altijd positief beïnvloed.

De eerste en derde cirkel: 1 <=> 3

Van 1 naar 3: Deze pijl staat voor de beïnvloeding van onze vaardigheid om te leren lezen, schrijven en rekenen door onze kernkwaliteiten. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van faalangst dan zorgt het toestaan van een kernkwaliteit als moed ervoor dat faalangst afneemt of geheel verdwijnt. Het toestaan van deze kwaliteit kan doormiddel van welzijnsoefeningen.

Van 3 naar 1: Deze pijl staat ook voor hoe we door het lezen van bijvoorbeeld een mooi verhaal of informatief boek ons inzicht kunnen verdiepen. We komen meer in contact met onze bestaande  zonnekwaliteiten. We komen dus dichter bij onszelf te staan, bij onze intrinsieke kracht. Hetzelfde kan gebeuren door te schrijven over bijvoorbeeld onze ervaringen. Het oplossen van een wiskunde som kan een gevoel van ‘juistheid’ geven en op deze manier de kwaliteit ‘helderheid’ meer in ons leven brengen. Zoals dat met alles het geval is (zie ook 1 <=>2, 1 <=> 4 en  1 <=> 5) gaat de positieve pure essentie van alles wat we meemaken, dus ook waar het gaat om lezen, schrijven en rekenen ook deel uitmaken van onze kern-kwaliteiten. Om onze kernkwaliteiten te ervaren dienen we ze bloot te leggen waar welzijnsoefeningen dus heel goed bij kunnen helpen. (zie 1 <=> 2)

De eerste en vierde cirkel: 1 <=> 4

1 naar 4: Deze pijl staat voor de beïnvloeding van ons vermogen om ons kennis en vaardigheden eigen te maken. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld verwarring, dan kan door het werken met de kernkwaliteit helderheid de verwarring op worden gelost. Ook kan, als het tegenzit (als dingen wel lukken maar met veel moeite), gewerkt worden met een kwaliteit als doorzettingsvermogen. Elke onplezierige situatie kan met een of meer positieve kwaliteiten worden doordrongen. Op deze manier verbetert de situatie. Het uitnodigen van positieve kwaliteiten in situaties kan door middel van (afgestemde) welzijnsoefeningen.

4 naar 1: Tegelijkertijd is het zo dat wanneer we ons bezighouden met een vakgebied/compartiment van de samenleving die ons aanspreekt, we zonnekwaliteiten uitnodigen in ons leven. Zoals altijd het geval is gaat elke mooie ervaring, de essentie hiervan, deel uitmaken van onze kernkwaliteiten. Ook onaangename ervaringen hebben in de kern een sprank van licht die automatisch deel gaat uitmaken van onze kernkwaliteiten. Het vervormde deel verdwijnt vroeg of laat. De essentie van vrede blijft bestaan. Onze kernkwaliteiten groeien altijd. Het is aan ons ze te ontdekken!

De eerste en vijfde cirkel: 1 <=> 5

1 naar 5: Deze pijl staat voor de beïnvloeding van ons werkleven (werk en vrijwilligerswerk, fulltime en parttime) en onze vrije tijd door onze kernkwaliteiten. Hoe meer onze zonnekern kwaliteiten in ons werk en privéleven kunnen stralen, hoe meer genoegdoening we ervaren in deze gebieden van ons leven. Afgaande op wat we ervaren tijdens ons werk of in ons privéleven kunnen we (afgestemde) welzijnsoefeningen doen. Als we bijvoorbeeld veel achterdocht en haat ervaren, dan kunnen we werken aan het meer toelaten van de kwaliteit liefde. Als we somberheid ervaren kunnen we werken met de kwaliteit vreugde.

5 naar 1: Wanneer we werken in een vakgebied/compartiment van de samenleving dat ons aanspreekt, dan is dat behulpzaam voor het sterker ervaren van kernkwaliteiten. Wanneer we in onze vrije tijd dingen doen die ons aanspreken is dat eveneens behulpzaam om onze kernkwaliteiten te ervaren. In zon-kwaliteit gericht onderwijs worden mensen aangemoedigd om hobby’s te vinden die hen aanspreken.

Elke ervaring die opgedaan wordt in het werkleven of in de vrije tijd, wordt in het zon-kwaliteiten gericht onderwijs gezien als een ervaring die van waarde kan zijn. Wanneer er met een juiste blik naar een situatie wordt gekeken, een met ruimte voor vergeving, kan altijd het licht in elke situatie gevonden worden. Altijd is het mogelijk meer zicht te verkrijgen op onze kernkwaliteiten.

De tweede en derde cirkel: 2 <=> 3

2 naar 3: Deze pijl staat voor hoe welzijnsoefeningen het vermogen om te lezen, schrijven en rekenen kunnen verbeteren.

3 naar 2: De pijl staat ook voor hoe het vermogen om te lezen, schrijven en rekenen onze welzijnsoefeningen kunnen verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen lezen van een yogaboek, het verkrijgen van inzichten in je oefeningen tijdens het schrijven over je ervaringen en het kunnen uitrekenen hoeveel geld je opzij dient te leggen als je een yogaboek en/of dagboek wil kopen.  

De tweede en vierde cirkel: 2 <=> 4

2 naar 4: Deze pijl staat voor hoe welzijnsoefeningen het vermogen om specifieke kennis op te doen en vaardigheden te leren kunnen verbeteren. Welzijnsoefeningen kunnen namelijk de helderheid vergroten en de concentratie verbeteren.

4 naar 2: Specifieke kennis en vaardigheden die worden opgedaan kunnen helpen om de welzijnsoefeningen die je doet meer af te stemmen op waar je behoefte aan hebt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de kennis dat het je erg helpt om een keer in de week een wandeling te maken in de natuur en de vaardigheid om tijdens een wandeling qi-gong oefeningen te doen waarvan wordt gezegd dat het aan te raden is ze in de natuur te doen. 

De tweede en vijfde cirkel: 2 <=> 5

2 naar 5: Deze pijl staat voor hoe welzijnsoefeningen het vermogen om kalm en adequaat om te gaan met werk- en privésituaties kan verbeteren. Bijvoorbeeld door meer handigheid met sociale contacten. Ook staat de pijl voor het vinden van inspiratie door deze oefeningen.

Afgaande op wat we ervaren tijdens ons werk of in ons privéleven kunnen we (afgestemde) welzijnsoefeningen doen. Als we bijvoorbeeld veel achterdocht en haat ervaren, dan kunnen we werken aan het meer toelaten van de kwaliteit liefde. Als we somberheid ervaren kunnen we werken met de kwaliteit vreugde.

Als in een werksituatie of in onze vrije tijd een onaangename emotie getriggerd wordt, dan kan hier in onze welzijnspraktijk dus specifieke aandacht aan besteed worden om deze emotie te verwerken – los te laten. Al onze ervaringen kunnen op een positieve manier worden gebruikt. Van de goede kunnen we genieten en de onaangename kunnen we als een mogelijkheid zien, als een deur naar diepere vrede. Het kan lastig zijn maar we hoeven er slechts doorheen te stappen. We kunnen het door emoties gaan en het bereid zijn ze los te laten, zien als het door een poort gaan naar diepere liefde. Een vergevingsgezinde houding helpt ons, waar een houding van haat ons slechts in de weg staat. Angst slaat de deur naar vrede dicht. Hoewel het lastig kan zijn opent vergeving de deur en geeft het ons ons nieuwe kracht en inzicht.

5 naar 2:  De ervaringen en kennis die we opdoen in ons werk en privéleven kan (afhankelijk van wat we doen) in meer of mindere mate behulpzaam zijn om de welzijnsoefeningen die we doen meer effectief te maken.

De derde en vierde cirkel: 3 <=> 4

3 naar 4: Deze pijl staat voor hoe ons vermogen om te lezen, schrijven en rekenen ons helpt om inzicht te krijgen in veel levensgebieden. Deze vaardigheden leren ons om inzicht te verkrijgen in het verkrijgen en behouden van gezondheid bijvoorbeeld door te lezen over biologie, voeding en levensenergie of bijvoorbeeld inzicht te verkrijgen in hoe de staat werkt door hierover te lezen. Ook kan deze kennis ons bijvoorbeeld helpen om duurzame manieren om energie op te wekken te kunnen ontwikkelen door het lezen/bestuderen van natuurkundige en scheikundige kennis. Natuurlijk kan ons vermogen om te lezen ons ook helpen om dieren beter te helpen door onze kennis van hen te vergroten. In principe kunnen deze vaardigheden ons helpen om meer wegwijs te worden in al de verschillende aspecten van de samenleving die genoemd zijn. Deze vaardigheden helpen ons om een meer zelfstandig leven te kunnen leiden, minder vatbaar te zijn voor collectieve waanzin, doordat we beter voor onszelf kunnen denken.

4 naar 3: Door bezig te zijn met de verschillende categorieën van de samenleving, door erover te lezen, schrijven en dingen te berekenen oefenen we met deze vaardigeden en zo kunnen we hierin groeien.

De derde en vijfde cirkel: 3 <=> 5

3 naar 5: Deze pijl staat voor hoe ons vermogen om te lezen, schrijven en rekenen ons helpt in ons werkleven en in onze vrije tijd. Kunnen lezen helpt bijvoorbeeld in het onszelf wegwijs maken in de gang van zaken binnen een organisatie waarin we graag willen werken. Kunnen lezen helpt ons ook in onze vrije tijd. We kunnen er bijvoorbeeld een mooi ontspannend boek door lezen evenals wat er op de etiketten staat van de producten die we kopen, zodat we meer gezonde keuzes kunnen maken.

5 naar 3: Op een gezonde manier ons vermogen om te lezen, schrijven en rekenen gebruiken (een manier die het grotere harmonieuze en vreedzame werken van de samenleven dient) in ons werk en privéleven helpt ons om helderheid te verkrijgen en deze vaardigheden te ontwikkelen en te behouden.

 De vierde en vijfde cirkel: 4 <=> 5

4 naar 5: Deze pijl staat voor hoe de kennis en vaardigheden die we in het onderwijssysteem opdoen door ons te verdiepen in de verschillende aspecten van de samenleving ervoor zorgt dat we, als het goed is, een meer doordachte en gewetensvolle houding hebben in ons werk en privéleven.

5 naar 4: Ook staat deze pijl voor hoe de kennis en vaardigheden die we opdoen in ons werk en privéleven ons, wanneer gewetensvol gebruikt, ten goede komen in het bestuderen van verschillende specifieke onderwerpen en oefenen van vaardigheden binnen het onderwijssysteem.

Binnen het zon-kwaliteiten onderwijssysteem is er veel aandacht voor het waardevolle dat wordt geleerd buiten het onderwijssysteem! Er wordt zo mogelijk en indien gewenst geholpen deze kennis en vaardigheden te verdiepen. Zon-kwaliteiten gericht onderwijs is integraal. Er wordt dus erkend dat er op verschillende manier geleerd kan worden en er wordt naar gestreefd al dit leren zo te laten samengaan dat dit het geluk van ieder individu en de samenleving als geheel zo optimaal mogelijk ten goede komt!

Werkelijk humaan onderwijs!

Misschien denk je, dit ‘zon-kwaliteiten gericht onderwijs model’ is wel erg ‘gekleurd’. Dat is het zeker! Het is gekleurd met de warmste, diepste ‘kleuren van de ziel’. We dienen niet te doen alsof er onderwijs bestaat dat niet ‘gekleurd’ is. Er bestaat geen waardevrij onderwijs. Het idee dat dat bestaat of zou kunnen bestaan, is onjuist. De vraag is waar in een onderwijssysteem waarde aan wordt gegeven. Is dat aan ‘koude kennis’ die in mensen wordt ‘gestampt’ alsof het robotten zijn, zonder aandacht te besteden aan de liefdevolle kracht van het hart? Of is dat aan de liefdevolle warme kleuren in ieders hart die kennis doen oplichten in heldere vrede en ons dus helpen deze gewetensvol doen gebruiken? Willen we een onderwijssysteem dat de intrinsieke kwaliteiten van onze innerlijke zon doet verduisteren of laat stralen? We dienen zeker weten te kiezen voor dat laatste, want dat is het gene dat we echt willen. Dat is wat vrede en liefdevolle harmonie brengt – dat waar we altijd naar verlangen, of we dat nu beseffen en erkennen of niet.

De tijd is gekomen voor een nieuw soort onderwijs. Het is een tijdloos soort onderwijs. Onderwijs dat mens-, dier en planeet waardig is. Werkelijk humaan onderwijs. Daar is het tijd voor! Het is tijd voor zon-kwaliteitengericht onderwijs!

Copyright © Marlon Wong Sioe 2024

Lees hier als je wilt meer van Marlon zijn columns over liefde, bewustzijn en duurzaamheid.

Als een van zijn columns je aanspreekt, dan zal het boek ‘Een Spirituele Samenleving’ je waarschijnlijk ook aanspreken! Nu hier te koop evenals de dichtbundel ‘Velden van Smaragd’!

Zelf meedenken over het onderwerp? Word dan lid van de groep: Samen een Spirituele Samenleving creëren

Like als je wilt ook de pagina: Een Spirituele Samenleving: mens-, dier- en milieuvriendelijk samenleven en/of Marlon Wong-Sioe.

Marlon Wong-Sioe studeerde hbo Theologie, deed een mindfulness trainer basisopleiding en is schrijver van het boek ‘Een Spirituele Samenleving: een gids om mens-, dier- en milieuvriendelijk samen te leven’ en de dichtbundel ‘Velden van Smaragd: gedichten geïnspireerd op de betoverende schoonheid van de natuur.